වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

 

2020 ජනවාරි 28,29 හා 30 දිනයන් වල දී බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වේ...

ඔබ සැමට ආරාධනා....

FB IMG 1579499601512

News & Events

21
Jan2020
වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය  ...

09
Jan2020
"Hadena Ratata Wadena Gasak"

"Hadena Ratata Wadena Gasak"

 "Hadena Ratata Wadena Gasak" - 2020  

Scroll To Top