වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

 

2020 ජනවාරි 28,29 හා 30 දිනයන් වල දී බිබිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වේ...

ඔබ සැමට ආරාධනා....

FB IMG 1579499601512

 "Hadena Ratata Wadena Gasak" - 2020

DSC 0037

DSC 0057

DSC 0036

 

The championship of the cricket match between the Moneragala District Divisional Secretariats organized by the Moneragala District Secretariat in 2018 was won by the Bibile Divisional Secretariats.

DSCN0248

DSCN0241

DSCN0232

Happy New Year - 2020

DSC 0107

DSC 1686

DSC 0011

 

DSC 0008

DSC 0106

DSC 0117

 

Regional Agriculture Comitte - 2018.12.18

At the Divisional Secretariat Auditorium

News & Events

21
Jan2020
වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය

වෙල්ලස්සේ ව්‍යවසාය - 2020 වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය  ...

09
Jan2020
"Hadena Ratata Wadena Gasak"

"Hadena Ratata Wadena Gasak"

 "Hadena Ratata Wadena Gasak" - 2020  

Scroll To Top